Комитет за византологија и медиевистика на Република Македонија

Category: Uncategorized

Прва национална конференција

Прва национална конференција за византологија и медиевистика

САМУИЛОВАТА ДРЖАВА – 1.000 ГОДИНИ ПОТОА (1018-2018)

ПРОГРАМА

25-26 октомври 2018

Конгресен центар на УКИМ, Охрид

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

д-р Никола Јанкуловски

д-р Ратко Дуев

д-р Тони Филипоски – претседател

д-р Сашо Цветковски

д-р Бобан Петровски

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

акад. Витомир Митевски д-р Ратомир Грозданоски д-р Елица Манева

д-р Александар Атанасовски д-р Милан Бошкоски д-р Илија Велев д-р Стојко Стојков

д-р Јане Коџабашија м-р Дарко Николовски м-р Катерина Христовска д-р Драган Зајковски д-р Драган Ѓалевски

  • 25  ОКТОМВРИ (ЧЕТВРТОК)

11.00- Свечено отворање и поздравни обраќања

12.00- Коктел,

Претседава: Тони Филиповски

13.00-Ѓорги Поп-Атанасов

МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНОСТ ВО ВРЕМЕТО НА КОМИТОПУЛИТЕ И ПРЕД ТОА

13.15- Витомир Митевски

ВИЗАНТИСКАТА ЕПСКА ТРАДИЦИЈА НА БАЛКАНОТ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДЕЕЊЕТО НА ЦАР САМОИЛ

13.30- Ратомир Грозданоски

БИБЛИСКИТЕ И БОГОСЛОВСКИ ПОГЛЕДИ И ТОЛКУВАЊА ЗА „ЦАР“ И „ЦАРСТВО“

13.45-А.М. Пентковскиј (Москва)

СЛОВЕНСКАТА БОГОСЛУЖБА ВО ЦРКОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО

14.00- Тони Филипоски

ЕТНИЧКАТА АТРИБУЦИЈА НА САМУИЛОВАТА ДРЖАВА

14.15-Александар Атанасовски

КОГА И КАДЕ ПОЧИНАЛ ЦАР САМУИЛ?

14.30- Бобан Петровски

ИМПАКТОТ НА САМУИЛОВАТА ДРЖАВА ВРЗ ВОСТАНОВЕНАТА ВИЗАНТИСКА ВЛАСТ ВО МАКЕДОНИЈА (ПРВА ПОЛОВИНА НА XI ВЕК)

14.45-15.00 Мире Младеноски

САМОИЛОВОТО ЦАРСТВО КАКО КОНТРОВЕРЗНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ТЕМА ВО НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ

15.00-15.15 дискусија

15.00-15.30 пауза

Претседава: Илија Велев

15.30- Милан Бошкоски

СВЕТЛАТА ЕПОХА НА ЦАРСКАТА ТРАДИЦИЈА

15.45- Илија Велев

ПРОЦЕСОТ НА ВТЕМЕЛИВАЊЕ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ПО ПАДОТ НА САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО

16.00- Стојко Стојков

1018: ПОТОА

16.15- Гоце Ангеличин Жура-Горан Митрески

ОХРИД – ПРЕСТОЛНИНАТА НА ЦАРОТ САМУИЛ

16.30- Васил Ѓоргиев-Ликин

КРАТОК ОСВРТ ЗА ПОТЕКЛОТО НА ВАСИЛИЈ I, ОСНОВАЧОТ НА МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА ВО ВИЗАНТИЈА

16.45- Драган Ѓалевски

ВОЕНИОТ КАПАЦИТЕТ НА САМОИЛОВАТА АРМИЈА

17.00-Христијан Цветковски

ДЕМИРХИСАРСКО НИЗ ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ ОД XIII ДО КРАЈОТ НА XV ВЕК

17.15- Роберт Михајловски

МОЛИВДОВУЛ НА ВИЗАНТИСКИОТ ИМПЕРАТОР МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ ОД ТВРДИНАТА „ДОЛНО ГРАДЧЕ“ КАЈ КОЧАНИ

17.30-17.45 – дискусија

17.45-18.00- Пауза

Претседава: Ратомир Грозданоски

18.00-Јован Белчовски

СОЗДАВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

18.15-Драган Зајковски

ПОГЛАВАРИТЕ НА ЦРКВАТА ВО САМОИЛОВАТА ДРЖАВА: ПРАШАЊЕ ЗА МИТОТ И ИСТОРИЧНОСТА

18.30-Дејан Борисов

ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ПРЕД И ПО 1018 ГОДИНА

18.45- Милан Ѓорѓевиќ

УЧЕЊЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА ЉУБОВ НА СВЕТИ НИКОЛА КАВАСИЛА

19.00-Виктор Недески

ТЕОФИЛАКТОВОТО „ОБРАЌАЊЕ ЗА ОБВИНЕНИЈАТА ПРОТИВ ЛАТИНИТЕ“

19.15-Кирил Деловски

ЈОВАН ДЕБРАНИН КАКО АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И ПРВ КТИТОР НА СВЕШТЕНАТА БИГОРСКА ОБИТЕЛ

6

19.30-Анатолиј Лазески

АРХИЕПИСКОПИЈАТА НА ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА

  • ВРСКАТА СО ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

19.45-20.00 – дискусија

20.00-Вечера

  • ОКТОМВРИ (ПЕТОК)

претседава: Снежана Филипова

9.00 – Михаило Поповиќ (Виена)

МУЗЕЈОТ НА ИМПЕРАТОРОТ КАРЛО ВО ВИЕНА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВИЗАНТИСКА МАКЕДОНИЈА (1917/18)

THE EMPEROR CHARLES MUSEUM IN VIENNA AND THE CULTURAL HERITAGE OF BYZANTINE MACEDONIA (1917/18

9.15- Константинос Ѓакумис (Тирана)

ЗА РЕЛИГИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЦАР САМУИЛ ВО ЗАПАДНИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ДРЖАВАТА: ЦРКВАТА СВ. НИКОЛА ВО АРМЕН, ВАЛОНА

ON CZAR SAMUEL’S RELIGIOUS HERITAGE IN THE STATE’S WESTERN PROVINCE: THE CHURCH OF ST NICHOLAS AT ARMEN, VLORA

9.30-Љубинка Џидрова

ВЕРСКИТЕ ПРИЛИКИ НА ПРОСТОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДОЦНИОТ ПРВ И НА ПРЕОДОТ ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ

9.45- Бранислав Ристески

ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕНЗИВНА ВИЗАНТИНИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНАТА КУЛТУРА ОД XI И XII ВЕК ВО ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕЛОВИ ОД БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ

10.00 – Орданчо Петров

РАЗВОЈНИ ФАЗИ НА РАНОВИЗАНТИСКАТА И СРЕДНОВЕКОВНА ТВРДИНА НА ЛОК. КАЛЕ – СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ С. ЧЕЛЕВЕЦ, ДЕМИР КАПИЈА

10.15- Дејан Георгиевски

РЕГИОНОТ НА КУМАНОВО ВО

СРЕДНОВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД

-СОГЛЕДУВАЊА СПОРЕД АРХЕОЛОШКИТЕ

ОСТАТОЦИ-

10.30- Рафаеле Д’ Амато (Ферара)

ВООРУЖУВАЊЕТО НА АРМИЈАТА НА ЦАР САМУИЛ, ВО ВОЈНАТА ПРОТИВ ВАСИЛИЈ II: ПИШАНИ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЈА

THE WEAPONRY OF CZAR SAMUIL ARMY, IN THE WAR AGAINST BASIL II: SOURCES AND ARCHAEOLOGY

10.45 дискусија

11.00-11.15 пауза

претседава: Сашо Цветковски

11.15 Снежана Филипова

СЛИКАРСКИТЕ РЕШЕНИЈА НА ШТИТОВИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА УМЕТНОСТ

HOLY WARRIORS’ SHIELDS AND THEIR DEPICTION IN MACEDONIAN MEDIEVAL ART

11.30 – Сашо Цветковски

ПРЕТСТАВАТА НА ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ ЕВСТАТИЈ ВО ЦРКВАТА СВЕТА СОФИЈА И ВРЕМЕТО НА ОСНОВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

11.45 – Елизабета Касапова

ГРАДЕЖНИТЕ ФАЗИ НА

ЦРКВАТА СВ. ДИМИТРИЈА ВО ВЕЛЕС

12.00 – Дарко Николовски

ИКОНОПИСОТ ОД ХIХ ВЕК ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕГИОН

12.15- Александар Василески

СЕМИОТИЧКА АНАЛИЗА НА „РАЗДРОБУВАЊЕТО НА АГНЕЦОТ“ ВО ЛИТУРГИЈАТА НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОД МИРСКАТА ЦРКВА СВ. НИКОЛА ВО СЕЛОТО ЗРЗЕ

12.30- Јехона Спахиу

ПАТРОНСКИОТ ЦИКЛУС ОД ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ ПОБЕДОНОСЕЦ ВО МЛАДО НАГОРИЧАНЕ

12.45- Ивона Панџак-Пинева

СЛИКАНАТА ПРОГРАМА НА ЦРКВАТА МАЛ СВЕТИ КЛИМЕНТ ВО ОХРИД

13.00- Снешка Лакалиска

КОЛЕЖОТ НА ВИТЛЕЕМСКИТЕ ДЕЦА, МАРКОВ МАНАСТИР – СВЕТА ЗЕМЈА

13.15- Ангелина Поповска

КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ДВЕ ДВОСЛОЈНИ ИКОНИ ОД ДЕПОТО ВО ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ ВО СТРУГА

13.30 дискусија

13.45-14.00 пауза

претседава: Витомир Митевски

14.00- Виолета Мартиновска

РАКОПИСНАТА ЗБИРКА ВО НУБ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СКОПЈЕ

14.15-Александар Крстановски

ОХРИДСКАТА ЛЕСТВИЦА – ПИСМЕН СПОМЕНИК НА МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА

14.30- Јане Коџобашија

ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ВО ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

14.45 – Марија Павловска-Шулајковска

„ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ОД СЛОВЕНСКО – ВИЗАНТИСКАТА ТРАДИЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

15.15- Кристијан Талески

НАПРЕДНИ МЕТОДИ ЗА ДОКУМЕНТИРАЊЕ, АНАЛИЗА И ПРОУЧУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

15.30- затворање на научната конференција

15.45- ручек

24th International Congress of Byzantine Studies – Istanbul 2021

“Byzantium – Bridge Between Worlds”

Due to its remarkably long duration, territorial expanse, geographical situation and complex cultural traditions, Byzantium acted as a temporal and spatial bridge connecting different periods, geographical areas, and cultures. Byzantium acted as a transition between ancient, medieval and early modern worlds around the Mediterranean basin, Eurasia and the Near East through reception, appropriation, and innovation. It connected different geographical and cultural spaces through political, economic, material, and cultural networks in many of which it constituted an important node. Centering on the key theme of “Byzantium – Bridge between Worlds,” the 24th International Congress of Byzantine Studies aims to explore this connecting and mediatory role of Byzantium. It also hopes to initiate proposals on bridging interdisciplinary gaps within Byzantine studies and strengthening dialogue with other relevant fields.

Thematic Free Communications

 (Selected from the RT proposals sent by National Committees)

Australasia

 1. Embodied Mystagogy: Liturgy, Materiality and the Senses

     Convenor: Ken Parry

 2. The Byzantine Balkans: A Bridge to the West and North

      Convenor: Amelia Brown

Austria

 3. Byzantine poetry between fictionality and factuality

     Convenors: Krystina Kubina and Nikos Zagklas

Former Yugoslav Republic of Macedonia

 4. Church Slavonic Literacy as Communication between East and West

     Convenor: Emilija Crvenkovska

 5. Macedonia and the Balkans – The Area of Interaction Between the Slavic World and  

     Byzantium (IX-XIV Century)

     Convenor: Vitomir Mitevski

France

 6. Les icônes dans les collections muséales d’Europe occidentale

     Convenor: Raphaëlle Ziadé

 7. Mediterranean Migrations in the 7th-9th Centuries: Near East/Africa/Italy

     Convenors: Filippo Ronconi and Marek Jankowiak

 8. La prosopographie au coeur des relations entre Byzance et ses voisins

     Convenors: Vivien Prigent and Vincent Puech

 9. Mobilités, fonctionnaires de l’état et hommes d’église dans l’Empire byzantin

     Convenors: Sophie Métivier and Luisa Andriollo

10. Le developpement des savoirs scientifiques et techniques à Byzance

      Convenors: Stavros Lazaris and Ines Pérez Martin

11. La Notitia Dignitatum: émission, diffusion, réception

      Convenors: Sylvain Janniard and Dominic Moreau

12. Faut-il, peut-on « decoloniser » l’histoire byzantine ?

      Convenors: Nicolas Drocourt and Annick Peters-Custot

Germany

13. Connecting the Euromediterranean Cultures Through Venice

      Convenors: Armin Bergmeier and Sabine Feist

Great Britain

14. The Notion of Time in Byzantium

      Convenor: Elena Ene Draghici-Vasilescu

15. The Epigraphies of Constantinople: Later Byzantium and the Early Ottoman Period

      Convenor: Ida Toth

16. Beauty of Cities and the Beauty of the Empire

      Convenor: Foteini Spingou

Greece

17. Eastern Macedonia from the Ancient World to Medieval Realities. Exploring Patterns

      and Particularities

      Convenor: Natalia Poulou

Israel

18. Center and Periphery. New Byzantine Studies in Israel (Palaestina Byzantina I)

      Convenor: Joseph Patrich

19. Center and Periphery. New Byzantine Studies in Israel (Palaestina Byzantina II)

      Convenor: Joseph Patrich

Italy

20. From Byzantium to the West (and vice versa): ‘instrumental’ translations between

      the Middle Ages and Humanism

      Convenors: Antonio Rollo and Niccolò Zorzi

Norway

21. Creating (Byzantine) Digital Communities

      Convenor: Staffan Wahlgren

Poland

22. Encounters with the Alien. Religious and Anti-Heretical Polemic in the Byzantine

      Commonwealth

      Convenor: Georgi Minczew

23. Broken bridge – War and Warfare during the Early and Middle Byzantine period

      Convenors: Kirił Marinow, Łukasz Różycki, and Marcin Böhm

24. State Administration in the Early Byzantine Period (AD 284–641). Between Greek,

      Roman and Christian models of government

      Convenors: Paweł Filipczak and Jacek Wiewiorowski

Romania

25. Theories of Prayer in Early and Middle Byzantium

      Convenors: Brouria Bitton-Ashkelony and Andrei Timotin

Russia

26. Recreation of Byzantine Sacred Spaces: Iconography and Hierotopy

      Convenor: Alexei Lidov

27. Turks and Other Asians in Byzantine Society and Culture

      Convenor: Rustam Shukurov 

Sweden

28. Hagiographical Space as a Bridge between Byzantine and Contemporary Worlds

      Convenors: Myrto Veikou, Charis Messis, and Basema Hamarneh

Switzerland

29. Les icônes dans les collections muséales d’Europe occidentale

      (Same as TFC 6 above, listed under France)

30. “Living the Byzantine Dream”: foreigners and their status in the Eastern Roman

      Empire

      Convenors: Claudia Sode, Olga Karaghiorgou, and Maria Campagnolo-Pothitou

31. Networks, Mobility and Transmission in the Visual Arts of the Medieval

      Mediterranean (13th-15th c.)

      Convenors: Michele Bacci and Ioanna Christoforaki

USA

32. Anomalies in Byzantine Art and Architecture: New Methodological Perspectives

      Convenors: Jelena Bogdanović, Marina Mihaljević, and Ljubomir Milanović

33. St. John Chrysostom as Teacher for the Twenty-first Century

      Convenor: Margaret Schatkin

34. Byzantine Hymnography between Genres and Cultures I

      Convenors: Thomas Arentzen  and Kevin Kalish

35. Byzantine Hymnography between Genres and Cultures II

      Convenors: Ophir Münz-Manor and Jeffrey Wickes

© 2024 КВМРМ

Theme by Anders NorenUp ↑