На основачкото собрание на Комитетот за византологија и медиевистика на Република Македонија – Скопје, одржано на 23 септември 2016 г. во просториите на МАНУ-Скопје, едногласно беа избрани следниве органи и тела:

 1. проф. д-р Тони Филипоски – претседател
 2. проф. д-р Сашо Цветковски-секретар;
 3. проф. д-р Драган Ѓалевски-благајник

Претседателство:

 1. проф. д-р Тони Филипоски – претседател
 2. проф. д-р Стојко Стојков-член;
 3. проф. д-р Сашо Цветковски-секретар;
 4. доц. д-р Драган Ѓалевски-благајник

Управен одбор:

 1. проф. д-р Тони Филипоски;
 2. проф. д-р Сашо Цветковски;
 3. доц. д-р Драган Ѓалевски;
 4. проф. д-р Александар Атанасовски, раководител на Секција за историја;
 5. м-р Дарко Николовски, раководител на Секција за историја на уметност;
 6. проф. д-р Елица Манева, раководител на Секција за археологија;
 7. акад. Витомир Митевски, раководител на Секција за јазик и книжевност;
 8. проф. д-р Ратомир Грозданоски, раководител на Секција затеологија;
 9. м-р Катерина Христовска, раководител на Секција за нумизматика;
 10. проф. д-р Јане Коџабашија, раководител на Секција за музикологија

Надзорен одбор:

 1. проф. д-р Милан Бошкоски, претседател;
 2. проф. д-р Илија Велев, член ;
 3. проф. д-р Драган Зајковски, член;