Прва национална конференција за византологија и медиевистика

САМУИЛОВАТА ДРЖАВА – 1.000 ГОДИНИ ПОТОА (1018-2018)

ПРОГРАМА

25-26 октомври 2018

Конгресен центар на УКИМ, Охрид

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

д-р Никола Јанкуловски

д-р Ратко Дуев

д-р Тони Филипоски – претседател

д-р Сашо Цветковски

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

акад. Витомир Митевски, д-р Ратомир Грозданоски, д-р Елица Манева

д-р Александар Атанасовски, д-р Милан Бошкоски, д-р Илија Велев, д-р Стојко Стојков

д-р Јане Коџабашија, м-р Дарко Николовски, м-р Катерина Христовска, д-р Драган Зајковски, д-р Драган Ѓалевски

  • 25  ОКТОМВРИ (ЧЕТВРТОК)

11.00- Свечено отворање и поздравни обраќања

12.00- Коктел,

Претседава: Тони Филипоски и Витомир Митевски

13.00-Ѓорги Поп-Атанасов

МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНОСТ ВО ВРЕМЕТО НА КОМИТОПУЛИТЕ И ПРЕД ТОА

13.15- Витомир Митевски

ВИЗАНТИСКАТА ЕПСКА ТРАДИЦИЈА НА БАЛКАНОТ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДЕЕЊЕТО НА ЦАР САМОИЛ

13.30- Ратомир Грозданоски

БИБЛИСКИТЕ И БОГОСЛОВСКИ ПОГЛЕДИ И ТОЛКУВАЊА ЗА „ЦАР“ И „ЦАРСТВО“

13.45-А.М. Пентковскиј (Москва)

СЛОВЕНСКАТА БОГОСЛУЖБА ВО ЦРКОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО

14.00- Тони Филипоски

ЕТНИЧКАТА АТРИБУЦИЈА НА САМУИЛОВАТА ДРЖАВА

14.15-Александар Атанасовски

КОГА И КАДЕ ПОЧИНАЛ ЦАР САМУИЛ?

14.30- Бобан Петровски

ИМПАКТОТ НА САМУИЛОВАТА ДРЖАВА ВРЗ ВОСТАНОВЕНАТА ВИЗАНТИСКА ВЛАСТ ВО МАКЕДОНИЈА (ПРВА ПОЛОВИНА НА XI ВЕК)

14.45-15.00 Мире Младеноски

САМОИЛОВОТО ЦАРСТВО КАКО КОНТРОВЕРЗНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ТЕМА ВО НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ

15.00-15.15 дискусија

15.00-15.30 пауза

Претседава: Илија Велев

15.30- Милан Бошкоски

СВЕТЛАТА ЕПОХА НА ЦАРСКАТА ТРАДИЦИЈА

15.45- Илија Велев

ПРОЦЕСОТ НА ВТЕМЕЛИВАЊЕ НА СЛОВЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ПО ПАДОТ НА САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО

16.00- Стојко Стојков

1018: ПОТОА

16.15- Гоце Ангеличин Жура-Горан Митрески

ОХРИД – ПРЕСТОЛНИНАТА НА ЦАРОТ САМУИЛ

16.30- Васил Ѓоргиев-Ликин

КРАТОК ОСВРТ ЗА ПОТЕКЛОТО НА ВАСИЛИЈ I, ОСНОВАЧОТ НА МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА ВО ВИЗАНТИЈА

16.45- Драган Ѓалевски

ВОЕНИОТ КАПАЦИТЕТ НА САМОИЛОВАТА АРМИЈА

17.00-Христијан Цветковски

ДЕМИРХИСАРСКО НИЗ ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ ОД XIII ДО КРАЈОТ НА XV ВЕК

17.15- Роберт Михајловски

МОЛИВДОВУЛ НА ВИЗАНТИСКИОТ ИМПЕРАТОР МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ ОД ТВРДИНАТА „ДОЛНО ГРАДЧЕ“ КАЈ КОЧАНИ

17.30-17.45 – дискусија

17.45-18.00- Пауза

Претседава: Ратомир Грозданоски

18.00-Јован Белчовски

СОЗДАВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

18.15-Драган Зајковски

ПОГЛАВАРИТЕ НА ЦРКВАТА ВО САМОИЛОВАТА ДРЖАВА: ПРАШАЊЕ ЗА МИТОТ И ИСТОРИЧНОСТА

18.30-Дејан Борисов

ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ПРЕД И ПО 1018 ГОДИНА

18.45- Милан Ѓорѓевиќ

УЧЕЊЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА ЉУБОВ НА СВЕТИ НИКОЛА КАВАСИЛА

19.00-Виктор Недески

ТЕОФИЛАКТОВОТО „ОБРАЌАЊЕ ЗА ОБВИНЕНИЈАТА ПРОТИВ ЛАТИНИТЕ“

19.15-Кирил Деловски

ЈОВАН ДЕБРАНИН КАКО АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И ПРВ КТИТОР НА СВЕШТЕНАТА БИГОРСКА ОБИТЕЛ

19.30-Анатолиј Лазески

АРХИЕПИСКОПИЈАТА НА ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА

  • ВРСКАТА СО ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

19.45-20.00 – дискусија

20.00-Вечера

  • ОКТОМВРИ (ПЕТОК)

претседава: Снежана Филипова

9.00 – Михаило Поповиќ (Виена)

МУЗЕЈОТ НА ИМПЕРАТОРОТ КАРЛО ВО ВИЕНА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВИЗАНТИСКА МАКЕДОНИЈА (1917/18)

THE EMPEROR CHARLES MUSEUM IN VIENNA AND THE CULTURAL HERITAGE OF BYZANTINE MACEDONIA (1917/18

9.15- Константинос Ѓакумис (Тирана)

ЗА РЕЛИГИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЦАР САМУИЛ ВО ЗАПАДНИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ДРЖАВАТА: ЦРКВАТА СВ. НИКОЛА ВО АРМЕН, ВАЛОНА

ON CZAR SAMUEL’S RELIGIOUS HERITAGE IN THE STATE’S WESTERN PROVINCE: THE CHURCH OF ST NICHOLAS AT ARMEN, VLORA

9.30-Љубинка Џидрова

ВЕРСКИТЕ ПРИЛИКИ НА ПРОСТОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДОЦНИОТ ПРВ И НА ПРЕОДОТ ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ

9.45- Бранислав Ристески

ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕНЗИВНА ВИЗАНТИНИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНАТА КУЛТУРА ОД XI И XII ВЕК ВО ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕЛОВИ ОД БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ

10.00 – Орданчо Петров

РАЗВОЈНИ ФАЗИ НА РАНОВИЗАНТИСКАТА И СРЕДНОВЕКОВНА ТВРДИНА НА ЛОК. КАЛЕ – СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ С. ЧЕЛЕВЕЦ, ДЕМИР КАПИЈА

10.15- Дејан Георгиевски

РЕГИОНОТ НА КУМАНОВО ВО

СРЕДНОВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД

-СОГЛЕДУВАЊА СПОРЕД АРХЕОЛОШКИТЕ

ОСТАТОЦИ-

10.30- Рафаеле Д’ Амато (Ферара)

ВООРУЖУВАЊЕТО НА АРМИЈАТА НА ЦАР САМУИЛ, ВО ВОЈНАТА ПРОТИВ ВАСИЛИЈ II: ПИШАНИ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЈА

THE WEAPONRY OF CZAR SAMUIL ARMY, IN THE WAR AGAINST BASIL II: SOURCES AND ARCHAEOLOGY

10.45 дискусија

11.00-11.15 пауза

претседава: Сашо Цветковски

11.15 Снежана Филипова

СЛИКАРСКИТЕ РЕШЕНИЈА НА ШТИТОВИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА УМЕТНОСТ

HOLY WARRIORS’ SHIELDS AND THEIR DEPICTION IN MACEDONIAN MEDIEVAL ART

11.30 – Сашо Цветковски

ПРЕТСТАВАТА НА ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ ЕВСТАТИЈ ВО ЦРКВАТА СВЕТА СОФИЈА И ВРЕМЕТО НА ОСНОВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

11.45 – Елизабета Касапова

ГРАДЕЖНИТЕ ФАЗИ НА

ЦРКВАТА СВ. ДИМИТРИЈА ВО ВЕЛЕС

12.00 – Дарко Николовски

ИКОНОПИСОТ ОД ХIХ ВЕК ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕГИОН

12.15- Александар Василески

СЕМИОТИЧКА АНАЛИЗА НА „РАЗДРОБУВАЊЕТО НА АГНЕЦОТ“ ВО ЛИТУРГИЈАТА НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОД МИРСКАТА ЦРКВА СВ. НИКОЛА ВО СЕЛОТО ЗРЗЕ

12.30- Јехона Спахиу

ПАТРОНСКИОТ ЦИКЛУС ОД ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ ПОБЕДОНОСЕЦ ВО МЛАДО НАГОРИЧАНЕ

12.45- Ивона Панџак-Пинева

СЛИКАНАТА ПРОГРАМА НА ЦРКВАТА МАЛ СВЕТИ КЛИМЕНТ ВО ОХРИД

13.00- Снешка Лакалиска

КОЛЕЖОТ НА ВИТЛЕЕМСКИТЕ ДЕЦА, МАРКОВ МАНАСТИР – СВЕТА ЗЕМЈА

13.15- Ангелина Поповска

КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ДВЕ ДВОСЛОЈНИ ИКОНИ ОД ДЕПОТО ВО ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ ВО СТРУГА

13.30 дискусија

13.45-14.00 пауза

претседава: Витомир Митевски

14.00- Виолета Мартиновска

РАКОПИСНАТА ЗБИРКА ВО НУБ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СКОПЈЕ

14.15-Александар Крстановски

ОХРИДСКАТА ЛЕСТВИЦА – ПИСМЕН СПОМЕНИК НА МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА

14.30- Јане Коџобашија

ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ВО ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА

14.45 – Марија Павловска-Шулајковска

„ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ОД СЛОВЕНСКО – ВИЗАНТИСКАТА ТРАДИЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

15.15- Кристијан Талески

НАПРЕДНИ МЕТОДИ ЗА ДОКУМЕНТИРАЊЕ, АНАЛИЗА И ПРОУЧУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

15.30- затворање на научната конференција

15.45- ручек